ANBI Stichting Stunt

Stichting Stunt is een Algemeen Nut Beogende Instelling bij beschikking van de Belastingdienst. Dit betekent dat de ANBI Stichting Stunt inkomsten (giften, toezeggingen, legaten etc.) mag ontvangen waarmee projecten en initiatieven van Stichting Stunt ondersteund kunnen worden. Door de status Algemeen Nut Beogende Instelling zijn giften voor donateurs aftrekbaar van belastingen. 

Stichting  Stunt kan middelen verkrijgen door giften van particulieren en bedrijven, donaties en financiering door goede doelen organisaties en andere organisaties, legaten en erfenissen.

ANBI Stichting Stunt

Doelstelling

Stichting Stunt is een organisatie die zich sinds haar oprichting in 2006 richt op het begeleiden van jongeren en volwassenen die door welke omstandigheden dan ook zijn aangewezen op een uitkering. Onze begeleiding richt zich primair op het vinden van werk. Op korte of langere termijn. Afhankelijkheid is het slechtste wat je als mens kan overkomen. Zelf in je levensonderhoud voorzien moet de drijfveer van elke deelnemer zijn. En als dat om welke reden niet haalbaar is dan vinden we dat je iets terug moet doen voor je uitkering. Dan ga je je richten op het leveren van een maatschappelijke tegenprestatie. Gewoon door je talenten voor anderen in te zetten. Het is fantastisch om in Delft, voor mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering zinvolle activiteiten en projecten te ontwikkelen, te beheren en te bestendigen. Het zijn allemaal hulpmiddelen om kwetsbare Delftse bewoners te ondersteunen in maatschappelijke deelname, actieve inzet in het zelfstandig voorzien in je eigen levensonderhoud. Stichting Delft is strategisch partner van de gemeente Delft op het gebied van re-integratie, participatie en activering. Stichting Stunt heeft geen winstoogmerk. Zo goed als alle activiteiten die ontwikkeld worden leveren daarnaast een bijdrage aan een sociaal, cultureel, toeristisch, leefbaar profiel van de stad waarin we gevestigd zijn: Delft.

De additionele doelstelling van Stichting Stunt als Algemeen Nut Beogende Instelling is om inkomsten uit giften van particulieren en bedrijven, donaties en financiering door goede doelen organisaties en andere organisaties, legaten en erfenissen te mogen ontvangen en donateurs te kunnen faciliteren. Met deze inkomsten kunnen additionele projecten en activiteiten gefinancierd worden

Beleidsplan

Het beleid van de ANBI richt zich op het duurzaam ontwikkelen van Stichting Stunt in brede zin. Inkomsten uit giften en donaties worden aangewend ter ondersteuning van geselecteerde projecten en activiteiten van Stichting Stunt die een bijdrage leveren aan sociaal maatschappelijke ontwikkeling van de deelnemers die participeren in de leerwerkbedrijven en op dagbestedingsplekken.

Daarnaast zullen, indien mogelijk, initiatieven van Stichting Stunt financieel worden ondersteund die een breed maatschappelijk draagvlak hebben, passend binnen de doelstelling. Jaarlijks zal vanuit Stichting Stunt een strategisch plan worden opgesteld waarin aangegeven wordt welke projecten en initiatieven met de ANBI-inkomsten ondersteund worden.

Stichting Stunt is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Stichting Stunt in al haar activiteiten inzet op het vergroten van het algemeen nut. De Stichting heeft geen winstdoelstelling maar een continuïteitsdoelstelling. Stichting Stunt heeft een bestuur bestaande uit minimaal 3 leden. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Uitgeoefende activiteiten

Stichting Stunt is strategisch partner van de gemeente Delft op het gebied van re-integratie, participatie en activering. Binnen deze innovatieve activerings- en re-integratie organisatie zetten we kleinschalige, slagvaardige, 'anders dan andere' leerwerkbedrijven op om mensen die door allerlei situaties moeilijk aan het werk komen weer op de rails te krijgen. Meestal kleine bedrijfjes die tot stand komen door samenwerking te zoeken met sociale partners en marktpartijen. Social return, duurzaamheid en co-creatie zijn hierbij de toverwoorden. Het mes snijdt aan veel kanten. Bedreigde voorzieningen blijven in stand of kunnen soms zelfs worden uitgebreid. Mensen krijgen de zorg die ze nodig hebben en zij die een duwtje nodig hebben om weer volledig te kunnen functioneren worden geholpen. Ze produceren lifestyleproducten van restmaterialen en voeren laagdrempelige werkzaamheden uit ter ondersteuning door professionals. 

Stichting Stunt heeft in de eerste helft van 2015, in samenwerking met de organisaties DOEL en Firma van Buiten, het project ‘Lekker Bezig’ ontwikkeld: Een gezamenlijke laagdrempelige participatievoorziening met zo veel mogelijk arbeidsmatige, stadsrelevante activiteiten en werkplekken. Een deel van de doelgroep voor Lekker Bezig bestaat uit cliënten die voorheen een indicatie kreeg voor de lichtste vorm van groepsbegeleiding en daarnaast is het een participatievoorziening voor een brede groep Delftenaren die nu tussen wal en schip valt maar gewoon ‘lekker bezig’ willen zijn. Meer info vind je op www.lekkerbezigdelft.nl

In 2017 liep het pilotproject Lekker Bezig ten einde. Tijdens de evaluatie betitelde de gemeente Lekker Bezig als 'innovatie in het sociaal domein binnen de gemeente Delft'. Daarop is besloten om alle participatie- en activeringsactiviteiten van Stichting Stunt vanaf 1 januari 2018 onder te brengen in het nieuwe project 'Lekker Bezig 2.0'. Een doorontwikkeling met de doelstelling om zoveel mogelijk Delftenaren een passende plek te geven om te participeren, zichzelf te ontwikkelen en tegelijkertijd een sociaal maatschappelijke bijdrage te leveren binnen de stad Delft. Het additionele project 'Bevordering in- en uitstroom Lekker Bezig 2.0' is parallel gestart om nog meer Delftse inwoners de gelegenheid te geven om onderdeel uit te maken van 'Lekker bezig 2.0'.

Vanaf halverwege 2018 heeft Stichting Stunt extra middelen ingezet om stageplaatsen te creëren voor leerlingen van Delftse Praktijkonderwijsinstellingen. Sommige kinderen hebben moeite met leren. Het vmbo is voor hen te hoog gegrepen. Praktijkonderwijs laat kinderen die moeite hebben met regulier onderwijs anders leren. Deze leerlingen hebben intensieve begeleiding nodig waardoor goede stageplaatsen schaars zijn. Door het aanbieden van die begeleiding en praktijkstages in de leerwerkbedrijven binnen Stichting Stunt wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Deze inzet heeft er onder meer toe geleid dat Stichting Stunt is uitgeroepen tot Stagebedrijf van het Jaar 2018 door het Grotius College Praktijkonderwijs.   

 

Bestuur Stichting Stunt

Voorzitter: Christine de Thouars

Penningmeester: Aart de Geus

Secretaris: Gert-Jan Danenberg

(de bestuursfuncties zijn onbezoldigd):

 

Contactgegevens:

Email: info@stichtingstunt.nl

 

Adres:

Stichting Stunt

t.a.v. het bestuur

Rotterdamseweg 404

2629HH Delft

 

Website: 

www.stichtingstunt.nl

 

RISN/Fiscaal nummer

815385663

Financieel Verslag

Financieel Verslag 2016

Financieel verslag 2017