Organisatiestructuur

Hoe zit onze organisatie in elkaar?

De stichting is een kleine slagvaardige organisatie die midden in de Delfts samenleving staat.  De eindverantwoordelijkheid van alle activiteiten van de stichting ligt bij het bestuur. Veel van deze verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd naar de directeur. Een en ander is vastgelegd in een directiestatuut.

De organisatiestructuur:

Er zijn drie trajectbegeleiders werkzaam binnen Stunt. Hun primaire verantwoordelijk ligt in de persoonlijke en individuele begeleiding van deelnemers. Er zijn vijf projectleiders werkzaam. Ieder van hen heeft de verantwoordelijkheid over een leerwerkbedrijf. Binnen de administratie zijn 2 medewerkers actief, waarvan een in een participatiebaan.Twee medewerkers zijn additioneel werkzaam bij de Canal Hopper Delft. Het gaat hier om een participatiebaan en een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Stunt kent een platte organisatiestructuur. Er wordt gewerkt op basis van sterk gedelegeerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er bestaat weinig hiërarchie.
We werken aan een kwalitatief en innovatief profiel. Het personeel van de stichting is zeer ervaren en is al jaren werkzaam op het gebied van reïntegratie en sociale activering. Het gaat om trajectbegeleiders, projectleiders en administratieve ondersteuning.

Allemaal medewerkers met het hart op de goede plaats en betrokken bij Delft en haar inwoners. We investeren veel tijd in de stad. We maken tijd vrij voor de ontwikkeling van werkgelegenheidsinitiatieven, leerwerkbedrijven en het verder vormgeven en aangaan van effectieve samenwerkingsverbanden. Onze tijd en energie zit in mensen en niet in dingen.
We zijn een lerende organisatie. We volgen (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van activering en re-integratie. Interessante initiatieven in het land vertalen we daar waar mogelijk naar de Delftse situatie. We handelen daarbij initiërend. We voelen ons onderdeel van de Delftse samenleving en we willen er midden in staan. Dat doen we met ons hoofd en met ons hart!!!!


Betrokkenheid bij Delft:

We kiezen voor Delft. Dat betekent dat de activiteiten van de stichting zich richten op Delftse bewoners. Hoe meer mensen werk hebben of actief vrijwilligerswerk verrichten hoe beter. Daarmee ontwikkelt de stad zich economisch en maatschappelijk. Onze activiteiten dragen daar in belangrijke mate aan bij.